Българската джу джицу федерация (БДДФ) е учредена през 2004 г. със седалище и адрес гр. София, ул. Мила Родина 17, ет. 1. Федерацията е учредена с нестопанска цел за развитие на джу джицу в различните му разновидности, признати от Международната джу джицу федерация (JJIF).
Основната цел на федерацията е свързана с реализация на социалните функции на физическата култура и спорта за укрепване на здравето, физическата дееспособност и нравственото възпитание на децата, младежите и трудещите се в Република България.
Главни цели на организацията са увеличаване броя на занимаващите с джу джицу във всичките му разновидности и създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на вътрешното и международното спортно поле.
Средствата за изпълнение на целите на федерацията включват подпомагане на дейностите, свързани с джу джицу, организиране и провеждане на дейности, имащи отношение към спорта; популяризиране на джу джицу, издигане на спортното майсторство, популяризиране на традициите и ползата от практикуване на джу джицу; популяризиране на успехите, постигнати от българските състезатели; осъществява сътрудничество с други сдружения и спортни формирования на национално и международно равнище; за цялостната си дейност утвърждава вътрешни правила, които са задължителни за членовете на федерацията; осигурява съответствие на собствените си правила за състезателна дейност с регламентите и системите на Международната джу джицу федерация и др.
БДДФ членува в Международната джу джицу федерация (JJIF) и Европейската джу джицу федерация (JJEU).